Szanowny Kursancie

Przed zapisem na kurs przeczytaj umowę dotyczącą wyszkolenia kursanta na kursie prawa jazdy i regulamin obowiązujący kursantów.

Taką umowę bedziesz podpisywał w dniu zapisu na kurs.

 

Szkołę Jazdy ENIGMA znajdzisz również Szanowny Kursancie na Portalu:

www.twojeprawko.com.pl

 poprzez który możesz się bez wychodzenia z domu zapisać na kurs prawa jazdy.

 

UMOWA DOTYCZĄCA WYSZKOLENIA KURSANTA NA KURSACH PRAWA JAZDY,

ORAZ REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY  KURSANTÓW W  SZKOLE   JAZDY  ,,ENIGMA”

 

UMOWA-REGULAMIN zawarta w Kielcach w dniu zapisu Kursanta na kurs -  pomiędzy Szkołą Jazdy ENIGMA z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 reprezentowaną przez kierownika OSK Artura Plutę, a kursantem zapisującym się na kurs prawa jazdy, lub jazdy uzupełniające.

 

&1  Postanowienia ogólne

Strony za pomocą regulacji zawartych w niniejszej umowie-regulaminie  postanawiają uregulować warunki, oraz wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta. Po zmianie przepisów umowa - regulamin jest każdorazowo uaktualniana, wprowadzenie uaktualnionej umowy-regulaminu zastępuje poprzednią wersję. Data wprowadzenia uaktualnienia jest podana na końcu umowy-regulaminu.

 

&2  Zakres Szkolenia i przedmiot umowy

Szkoła Jazdy ,,ENIGMA” prowadzi szkolenia na następujące kategorie prawa jazdy: A, A1,A2, AM, B, B1, C, B+E, C+E na podstawie zezwolenia nr. 00202661 wydanego przez U.M. Kielc w centrali znajdującej się w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14, oraz w filiach . W ramach prowadzonych szkoleń S.J.”ENIGMA” zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ilości godzin zawartych w programie kursu, dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy, zgodnie z ustawą Prawa o Ruchu Drogowym dotyczącej osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Przedmiotem niniejszej umowy jest Kurs Prawa Jazdy wybranej przez kursanta kategorii Prawa Jazdy.

 

&3  Wiek kursanta i obowiązki Szkoły Jazdy

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie po ukończeniu: 16 roku życia (dla kat. A1, B1); 18 roku życia (dla kat.  B, T, B+E), 21 roku życia (dla kat. C, C+E), 24 roku życia (dla kat. A) . Dopuszcza się rozpoczęcie szkolenia na 3 m-ce przed ukończeniem podanego wieku za zgodą rodziców - w przypadku osób nie pełnoletnich. Zapisując się na kurs prawa jazdy kursant zawiera umowę-regulamin ze Szkołą Jazdy „ENIGMA” dotyczącą wyszkolenia w zakresie wybranej przez kursanta kategorii prawa jazdy. Szkoła Jazdy „ENIGMA” oświadcza, że dysponuje kadrą, sprzętem, wiedzą i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia. Szkoła przyjmując kursanta zobowiązuje się do profesjonalnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego kursanta w zakresie wybranej kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005r. (Dz. U. Nr 217 z dn. 31.10.2005) w  ilości godzin teoretycznych  i praktycznych wynikających z wybranej przez kursanta kategorii prawa jazdy.

 

&4  Obowiązki kursanta wobec Szkoły Jazdy, oraz zaleganie z płatnościami za kurs.

Osoba zapisująca się na kurs prawa jazdy powinna mieć profil kandydata na kierowcę - PKK), oraz powinna wnieść opłatę wpisową (min. kwota 100 zł.). Podpisując POTWIERDZENIE zapoznania się z regulaminem obowiązującym kursantów (dotyczy zleconych grup szkoleniowych)  , lub UMOWĘ-REGULAMIN dotyczącą wyszkolenia kursanta, osoba zapisująca się na kurs zobowiązuje się wnieść całą opłatę za szkolenie podaną w cenniku firmy, wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi wynikającymi z cennika wybranego kursu.  Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie (tzn. 30 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia) upoważnia ośrodek szkolenia kierowców do przerwania szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty. Jeżeli nadal wymagana kwota, wraz ze stosownymi odsetkami o których mówi &11 regulaminu-umowy nie zostanie zapłacona ośrodek szkolenia kierowców występuje na drogę sądową przeciwko osobie, która zalega z zapłatą za kurs, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę windykacyjną. Osoba szkolona zobowiązuje się stawiać na wszystkie szkolenia teoretyczne i praktyczne o czasie wyznaczonym  przez Szkołę Jazdy z co najmniej jednym dokumentem  tożsamości i kartą szkolenia.  Osoba szkolona ma obowiązek poinformowania o swojej nie obecności na szkoleniu praktycznym , nie później jak 24 godz. przed terminem tego szkolenia. Osoba przystępująca do szkolenia musi być w stanie trzeźwym, osoby szkolone znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków, lub innych podobnie działających środków zostają automatycznie skreślone z listy osób szkolonych w trybie natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie. Umyślne spowodowanie przez kursanta zagrożenia życia, lub zdrowia innych uczestników ruchu drogowego, bądź mienia szkoły, powoduje automatycznie skreślone kursanta z listy osób szkolonych w trybie natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie. Osoba szkolona zobowiązuje się dokonać starań, aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym czasie. Szkoła gwarantuje cenę kursu w przeciągu 6 m-cy od daty rozpoczęcia szkolenia. Ukończenie szkolenia w dłuższym czasie, może spowodować konieczność wniesienia dopłat do ceny kursu (jeżeli np. zmieni się w między czasie cena kursu)

 

&5  Wymagane od kursanta dokumenty, oraz zniżki w opłatach.

  • Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do szkoły jazdy profil kandydata na kierowcę - PKK,

oraz dokonać stosownych opłat za kurs znajdujących się w cenniku firmy wg. wybranego przez siebie wariantu kursu. Wszelkiego rodzaju wygrane, lub otrzymane zniżki w opłacie za kurs odejmuje się od podstawowego cennika kursów prawa jazdy. Zniżki nie podlegają wymianie na walory finansowe, nie można ich łączyć ze sobą, ani stosować do cennika promocyjnego kursów prawa jazdy. Udzielone zniżki w opłacie za kurs obowiązują przez 1 tydzień czasu od dnia zapisu na kurs prawa jazdy. Zniżka jest udzielana pod warunkiem wniesienia pełnej opłaty za wybrany kurs w terminie 7dni. UWAGA - Brak wpłaty całej kwoty wynikającej z cennika wybranego kursu anuluje udzieloną zniżkę.

 

&6  Opłaty za kurs - raty

Kwota opłat za kurs prawa jazdy (znajduje się w aktualnym cenniku kursów prawa  jazdy) może być wpłacona w całości, lub rozdzielona na raty firmowe (maksymalny czas spłaty 30 dni):

  • I rata    w wysokości  min. 100 zł. płatna przy dokonywaniu zapisu na kurs (przed rozpoczęciem szkolenia),
  • II rata   w wysokości  600 zł. płatna do 15 dnia od rozpoczęcia kursu, lub po odbyciu całości wykładów teoretycznych,
  • III rata w wysokości pozostałej kwoty (wynikającej z ceny wybranego kursu) płatna do 30 dnia od rozpoczęcia kursu

Raty w kredycie firmowym (30 dniowym) są nie oprocentowane i zwolnione od opłat manipulacyjnych. Jeżeli osoba korzysta z jakiegokolwiek rabatu, lub zniżki np. dla uczniów i studentów musi wpłacić całą kwotę wynikającą z cennika najpóźniej 7 dni po rozpoczęciu kursu – w przeciwnym razie traci możliwość skorzystania ze zniżki. Można również skorzystać z kredytu Bankowego (rozłożonego na 3,6,9, lub 12 rat). Wszelkie formalności dotyczące tego kredytu można załatwić w biurze firmy.

 

&7  Szkolenie teoretyczne i praktyczne, oraz egzamin wewnętrzny teoretyczny

Po odbyciu 100% obowiązkowych zajęć teoretycznych uczestnik kursu rozpoczyna drugą część kursu, czyli praktyczną naukę jazdy. Po zakończeniu  jazd kursant powinien zdać  Egzamin Wewnętrzny Teoretyczny (EWT). Terminy EWT można ustalić w biurze firmy.

 

&8  Szkolenie praktyczne, oraz egzamin wewnętrzny praktyczny

Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem instruktora praktycznej nauki jazdy. Instruktor jest osobą decydującą o programie szkolenia praktycznego (tzn. on dobiera ćwiczenia na poszczególnych lekcjach do potrzeb kursanta, tak aby go jak najlepiej przygotować do egzaminu i jak najlepiej nauczyć poruszania się po drodze i poza nią). Aby umówić się na praktyczne lekcje jazdy należy skontaktować się z biurem: osobiście w godzinach pracy biura (tj. od poniedziałku do piątku od 11 do 17), UWAGA – OKRESOWO GODZINY PRACY BIURA MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE,  lub telefonicznie w godzinach pracy biura – telefony:   (41-3431180 lub 0-602309181), lub internetowo poprzez Portal TwojePrawko.com.pl. Biuro ustala jazdy w kolejności napływania zgłoszeń. Po odbyciu wszystkich obowiązkowych godzin jazd kursowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy kursant umawia się na Egzamin Wewnętrzny Praktyczny (EWP). Jeżeli  wynik egzaminu będzie negatywny należy opłacić EWP poprawkowy i ustalić nowy termin. 

Jeżeli kursant nie przyjdzie na umówioną jazdę i jazda, która ma się odbyć nie zostanie odwołana na dzień przed jazdą ( w godzinach pracy biura) – trzeba za tę jazdę dodatkowo zapłacić (cena odkupienia jazdy jest zależna od kategorii prawa jazdy - 1 godzina kosztuje dla poszczególnych kategorii odpowiednio: kat A,A1,A2,AM - 30 zł B,B1,BE - 25 zł., kat  C i C+E - 35 zł.), lub jazda przepada. Nie można odwołać jazd zaplanowanych na ten sam dzień, lub dzwoniąc po godzinach pracy biura, lub w dni wolne od pracy biura. Złe warunki atmosferyczne  np. (opady deszczu - w przypadku wszystkich kategorii motocyklowych, lub opady śniegu w przypadku pozostałych kategorii - nie odwołują zaplanowanych jazd.  Instruktorzy w złych warunkach pogodowych tak dobierają ćwiczenia realizowane podczas szkolenia, aby zapewnić kursantowi, oraz wykorzystywanemu do szkolenia pojazdowi pełne bezpieczeństwo)

 SZANOWNY KURSANCIE  - PAMIĘTAJ: Jeżeli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, zawsze odwołuj w biurze firmy jazdę na którą nie możesz przyjść – najlepiej dzień wcześniej. Dni wolne od pracy biura podane są na stronie internetowej S J ENIGMA – www.enigma.kielce.pl

 

&9  Kurs teoretyczny, praktyczny i egzaminy wewnętrzne

Kurs (teoretyczny) prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Teoretycznym (EWT).  Zaliczenie skutkuje dopuszczeniem do egzaminu państwowego teoretycznego (o zaliczeniu decyduje pozytywny wynik z egzaminu testowego). Egzamin ten jest przeprowadzany przez Kierownika Ośrodka Szkoleń Kierowców, lub osobę przez niego upoważnioną w ustalonych wcześniej terminach. Jeżeli zaliczysz EWT otrzymasz pieczątkę i podpis w swojej karcie i tym samym jesteś uznany za osobę przygotowaną do złożenia egzaminu państwowego teoretycznego.  Jeżeli nie zaliczysz EWT w pierwszym podejściu – musisz przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Kurs (praktyczny) prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Praktycznym (EWP). Zaliczenie skutkuje dopuszczeniem do egzaminu państwowego praktycznego (o zaliczeniu decyduje pozytywny wynik z egzaminu praktycznego). Egzamin ten jest przeprowadzany przez Kierownika Ośrodka Szkoleń Kierowców, lub osobę przez niego upoważnioną w ustalonych wcześniej terminach. O dopuszczeniu do Egzaminu Wewnętrznego Praktycznego (EWP) decyduje instruktor szkolący. Jeżeli instruktor nie dopuszcza Cię do Egzaminu Wewnętrznego Praktycznego (EWP) powinieneś wykupić dodatkowe godziny jazdy, aby lepiej się przygotować do niego. Instruktor wie dokładnie czego Ci potrzeba i pomoże Ci przygotować się dobrze do egzaminu. Jeżeli zaliczysz EWP otrzymasz pieczątkę i podpis w swojej karcie i tym samym jesteś uznany za osobę przygotowaną do złożenia egzaminu państwowego praktycznego. Jeżeli nie zaliczysz EWP w pierwszym podejściu – musisz przystąpić do egzaminu poprawkowego. Cena EWP poprawkowego znajduje się w cenniku firmy(zależy od kat. prawa jazdy)

Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych musi zostać wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora  i osoby szkolonej czyli Ciebie.

SZANOWNY KURSANCIE – EWT i EWP są konieczne na kursie i wynikają z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, aby ocenić Twoją osobę ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, oraz poruszania się pojazdem i są przeprowadzane dla Twojego dobra, tak abyś oswoił się z czynnościami egzaminacyjnymi, z którymi spotkasz się na egzaminie państwowym. – PAMIĘTAJ O TYM, A NIE BĘDZIESZ MIAŁ KŁOPOTÓW ZE ZDANIEM.

 

&10  Informacja o ukończeniu kursu

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego szkoła jazdy wysyła niezwłocznie drogą internetową - informację do odpowiedniego organu ustawowego o ukończeniu przez kandydata na kierowcę szkolenia. Następnie kursant ma możliwość zapisania się na egzamin państwowy.

 

&11 Odsetki od nie zapłaconych zobowiązań

Osoba uczęszczająca na kurs prawa jazdy jest zobowiązana wnieść wszelkie stosowne opłaty wynikające z wybranego przez osobę kursu, a znajdujące się w  cenniku szkoły jazdy w ciągu miesiąca czasu (30 dni) od dnia rozpoczęcia kursu – jeżeli korzysta z wewnętrznego kredytu firmowego (30 dniowy). NIE DOTYCZY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KREDYTU ZEWNĘTRZNEGO BANKU. Po tym dniu od pozostałej nie zapłaconej kwoty będą naliczane odsetki karne, w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki. (tzn. niezapłacona kwota * ilość dni zaległości po 30 dniu * 1% = kwota należnych odsetek)

 

§12 6-miesięczna gwarancja ceny szkolenia

Uczestnik kursu ma zagwarantowane ceny na poszczególne kategorie prawa jazdy przez 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia. Po tym okresie jeżeli nie ukończy szkolenia, a cena kursu wzrośnie jest zobowiązany do dokonania dopłaty (różnica w cenie kursu) wynikającej z nowego cennika kursu. Obejmuje to wszelkie przypadki związane z przerwaniem i ponownym wznowieniem szkolenia. Jeżeli uczestnik kursu nie dokona dopłaty organizator szkolenia ma prawo do nie wznawiania szkolenia i wystąpienia do firmy windykacyjnej w celu otrzymania stosownej zapłaty od uczestnika kursu. Osoba szkolona zobowiązuje się dokonać starań, aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym czasie.

 

&13  Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

Uczestnik kursu składając swój podpis na powyższej umowie-regulaminie, lub na potwierdzeniu wyrażenia zgody na warunki kursu, zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych  i wizerunku na potrzeby Sz. J. ENIGMA zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. na podstawie art.. 23 ust. 1 pkt.1, oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97. Jednocześnie zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień w/w  umowy-regulaminu. , aż do czasu ukończenia kursu.

 

&14  Rozwiązanie umowy, przerwanie kursu.

Kursant będący uczestnikiem kursu może przerwać kurs podstawowy, lub uzupełniający (teoretyczny, lub praktyczny) w dowolnym momencie tzn. zerwać zawartą ze szkołą umowę, jednakże wiąże się to dla niego z poniesieniem konsekwencji finansowych. Zwrot opłaty wniesionej za szkolenie jest możliwy wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty (paragon, rachunek), oraz karty przeprowadzonych zajęć. Zwrot pieniędzy następuje po odliczeniu opłat za część teoretyczną kursu (150 zł.-nie zależnie od ilości odbytych zajęć) i praktyczną - wyjeżdżone przez kursanta godziny: 1 godzina = 60 zł. dla (kat. A ,A1,A2,AM); 50 zł. dla (kat. B, B1, B+E), 70 zł dla (kat. C i C+E) - powiększoną o kwotę opłaty manipulacyjnej wynoszącej 50 zł.  Jeżeli kursant zapisuje się na kurs (rezerwuje miejsce) nie rozpoczynając go, a następnie rezygnuje z kursu, również zostanie mu potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł. z wpłaconych przez niego środków. 

Za nie wykorzystane jazdy uzupełniające przysługuje kursantowi również zwrot wpłaconych pieniędzy po przedstawieniu oryginalnego dowodu wpłaty (paragon, rachunek) i karty szkolenia. Zwrot pieniędzy za jazdy uzupełniające nie przysługuje kursantowi w przypadku: nie stawienia się kursanta na zarezerwowaną jazdę; stawienia się kursanta w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem narkotyków; nie odbycia jazdy ze względu na warunki pogodowe; nie odwołania jazdy w przewidzianym terminie (24 godz. przed zaplanowaną jazdą). Zwrot wpłaconych pieniędzy następuje w przeciągu 7 dni od daty złożenia w/w dokumentów - gotówką lub przelewem na konto kursanta.

 

& 15 Zmiana Ośrodka Szkolenia

Kursant ma prawo do zmiany ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku dotychczasowy Ośrodek wystawia Kursantowi, wtórnik karty przeprowadzonych zajęć, celem kontynuowania szkolenia w innym Ośrodku. W przypadku chęci zmiany Ośrodka, Kursant zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów  za dotychczasowe szkolenie - patrz & 14

 

& 16 Postanowienia końcowe

Uprasza się Kursantów o szczegółowe zapoznanie się z powyższą umową-regulaminem, przed jego podpisaniem i dokonaniem zapisu na kurs prawa jazdy, lub jazdy uzupełniające. Wszelkie sprawy sporne (które regulują szczegółowo przepisy KPC) a wynikające z uczestnictwa w kursie prawa jazdy, lub w jazdach uzupełniających których dotyczy powyższa umowa-regulamin, będą rozpatrywane przez właściwy organ sądowniczy w Kielcach. Powyższa umowa- regulamin została zatwierdzona przez właścicieli firmy ,,ENIGMA” dnia 1.04.2004  i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy, na stronie internetowej,  jak również jest dołączana każdemu  kursantowi do karty przeprowadzanych zajęć na podstawowych kursach prawa jazdy. Umowa - regulamin nie jest dołączana do karty jazd uzupełniających - jeżeli kursant kupujący jazdy uzupełniające chce ją otrzymać, prosimy o pobranie jej z biura Szkoły Jazdy. Nie pobranie umowy-regulaminu, nie zwalnia kursanta z przestrzegania jej postanowień.  Każdy kursant przed zapisem na kurs jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami powyższej umowy-regulaminu. Zapisując się i wnosząc opłatę za kurs prawa jazdy, lub za jazdy uzupełniające, przy zapisie – kursant potwierdza fakt zapoznania się z umową-regulaminem, zobowiązując się go przestrzegać i do niego się stosować. Umowę-regulamin sporządzono w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14  w 2 jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Strony oświadczają, że zapoznały się z powyższą umową-regulaminem i w całości bez wyjątków ją akceptują, co poświadczają własnoręcznym czytelnym podpisem. Nie podpisanie umowy-regulaminu przez kursanta kupującego jazdy uzupełniające (ze względu na nie dołączenie go do karty zajęć), nie zwalnia kursanta z przestrzegania i stosowania się do postanowień umowy-regulaminu.

Aktualizacja umowy-regulaminu dostosowująca go do aktualnych  przepisów została wprowadzona i zatwierdzona dnia 25-08-2014r.

 

...................................................................                                                                                        .........................................................                    KIEROWNIK SZKOŁY JAZDY ENIGNA                           KURSANT - OSOBA SZKOLONA