Egzamin Wewnętrzny (EW) jest egzaminem obowiązującym każdego kursanta i kończącym kurs prawa jazdy. Dzieli się na 2 części:

 • część teoretyczną - Egzamin Wewnętrzny Teoretyczny (EWT) i
 • część praktyczną - Egzamin Wewnętrzny Praktyczny (EWP)
Aby dobrze się przygotować do tego egzaminu polecamy skorzystać z naszego portalu:
www.twojeprawko.com.pl
  

na którym znajdują się wszystkie pytania testowe wykorzystywane podczas egzaminu wewnętrznego i państwowego.
Baza pytań jest stale aktualizowana.
W naszym biurze obsługi kursanta w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 można również nabyć płytę CD z pytaniami testowymi.

Egzamin Wewnętrzny (EW) jest egzaminem obowiązującym każdego kursanta i kończącym kurs prawa jazdy. Dzieli się na 2 części:

 • część teoretyczną - Egzamin Wewnętrzny Teoretyczny (EWT) i
 • część praktyczną - Egzamin Wewnętrzny Praktyczny (EWP)

Zaliczenie obydwu części jest konieczne na kursie i wynika z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, aby ocenić Twoją osobę ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, oraz poruszania się pojazdem. (EW) przeprowadzany jest dla Twojego dobra, tak abyś oswoił się z czynnościami egzaminacyjnymi, z którymi spotkasz się na egzaminie państwowym. – PAMIĘTAJ O TYM, A NIE BĘDZIESZ MIAŁ KŁOPOTÓW ZE ZDANIEM.


Egzamin Wewnętrzny Teoretyczny (EWT)

Jeżeli zaliczysz (EWT) w Szkole Jazdy ENIGMA, otrzymasz pieczątkę i podpis w swojej karcie i tym samym jesteś uznany za osobę przygotowaną do złożenia egzaminu państwowego teoretycznego.  Jeżeli nie zaliczysz (EWT) w pierwszym podejściu – musisz przystąpić do egzaminu poprawkowego. (EWT) poprawkowy kosztuje - 20 zł.

Egzamin Wewnętrzny Praktyczny (EWP)

Zaliczenie (EWP) skutkuje dopuszczeniem Cię do egzaminu państwowego praktycznego. Egzamin ten jest przeprowadzany w Szkole Jazdy ENIGMA przez instruktora prowadzącego, lub Kierownika Ośrodka Szkoleń Kierowców, w ustalonych wcześniej terminach. O dopuszczeniu do (EWP) decyduje instruktor szkolący. Jeżeli instruktor nie dopuszcza Cię do (EWP), powinieneś wykupić dodatkowe godziny jazdy, aby lepiej się przygotować do niego. Instruktor wie dokładnie czego Ci potrzeba i pomoże Ci przygotować się dobrze do egzaminu. Jeżeli zaliczysz (EWP) otrzymasz pieczątkę i podpis w swojej karcie i tym samym jesteś uznany za osobę przygotowaną do złożenia egzaminu państwowego praktycznego. Jeżeli nie zaliczysz (EWP) w pierwszym podejściu – musisz przystąpić do egzaminu poprawkowego. Cena (EWP) poprawkowego w zależności od kategorii prawa jazdy, jest równa cenie 1 dodatkowej godziny jazdy.


Co mówi prawo o egzaminie wewnętrznym  (EW):

Wyciąg z Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 27.10.2005 r. Dz. Ust. nr 217 z 2005)

Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego § 6 . 1. Egzamin wewnętrzny, o którym mowa w § 3 ust. 5 składa się z części:

 1. teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego, lub w formie testów pisemnych;
 • Zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny egzaminu teoretycznego, oraz czas jego przeprowadzenia jest zgodny z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
 • Informację o wyniku egzaminu teoretycznego, ilości popełnionych błędów, dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora prowadzącego oraz osobę szkoloną, umieszcza się w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika kursu lub szkolenia.

     2. praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

 • Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny, oraz czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 2, są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
 • W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.
 • W trakcie egzaminu praktycznego instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu praktycznego i wyszczególnia w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.
 • Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.
 • W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskana wszystkich umiejętności.
 • Kartę przebiegu egzaminu praktycznego podpisuje instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor prowadzący i osoba egzaminowana.
 • Kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba egzaminowana.
 • Jako kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się kartę przebiegu egzaminu praktycznego stosowaną do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

     3. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

     4. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

     5. Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor, o którym mowa w § 15 rozporządzenia, lub inny instruktor wyznaczony przez kierownika ośrodka szkolenia. Jeżeli instruktor prowadzący nie przeprowadza egzaminu wewnętrznego jest on obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie.