Egzamin Państwowy (EP) jest egzaminem obowiązującym każdego kursanta i kończącym kurs prawa jazdy. Dzieli się na 2 części:

 • część teoretyczną - Egzamin Państwowy Teoretyczny (EWT) i
 • część praktyczną - Egzamin Państwowy Praktyczny (EWP)
Aby dobrze się przygotować do tego egzaminu polecamy skorzystać z naszego portalu:
 
www.twojeprawko.com.pl
  

na którym znajdują się wszystkie pytania testowe wykorzystywane podczas egzaminu wewnętrznego i państwowego.
Baza pytań jest stale aktualizowana.
W naszym biurze obsługi kursanta w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 można również nabyć płytę CD z pytaniami testowymi.

    Egzamin Państwowy (EP) jest ostatnim etapem kończącym cały proces szkolenia na kursach prawa jazdy w szkołach nauki jazdy. Kursanci Szkoły Jazdy ENIGMA w większości zdają go w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) znajdującym się w Kielcach  przy ul. Domaszowskiej 141B. Można go oczywiście zdawać w dowolnym Ośrodku Egzaminacyjnym w Polsce - wybór należy do kursanta. Zakres i kryteria tego egzaminu są takie same jak egzaminu wewnętrznego. Egzamin Państwowy (EP) dzieli się na 2 części:

 • część teoretyczną - Egzamin Państwowy Teoretyczny (EPT) i
 • część praktyczną - Egzamin Państwowy Praktyczny (EPP)

Egzamin Państwowy Teoretyczny (EPT)

Co mówi prawo o Egzaminie Państwowym Teoretycznym (EPT):

Wyciąg z przepisów dotyczący:  INSTRUKCJI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH na podstawie Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 27.10.2005 r. Dz. Ust. nr 217 z 2005)

Zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego:

 1. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w sali egzaminacyjnej w formie testu:
  • komputerowego - przy użyciu urządzenia egzaminacyjne go wykorzystującego jednolite oprogramowanie wskazane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu;
  • pisemnego, w przypadku:
   • ubiegania się przez osobę egzaminowaną o pozwolenie,
  • awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej prze prowadzenie egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1,
  • posiadania przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1;
  • ustnego - jeżeli:
   • osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym lub
   • posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciw wskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1 i 2.

Czas trwania egzaminu jest ściśle określony i wynosi 25 minut. Komputer na którym jest przeprowadzany egzamin podaje czas (górny prawy róg ekranu) odliczany od 25 minut do 0 minut. Gdy zakończy się czas komputer automatycznie podaje wynik egzaminu.


Egzamin Państwowy Praktyczny (EPP)

Co mówi prawo o egzaminie państwowym praktycznym (EPP):

Wyciąg z przepisów dotyczący:  INSTRUKCJI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH na podstawie Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 27.10.2005 r. Dz. Ust. nr 217 z 2005)

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego:

§ 9

 1. Egzamin praktyczny polega na:
  • wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych: w tabeli 2, z zastrzeżeniem pkt 2 - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli 4
 2. wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego:
  • obejmującego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, co najmniej zadania określone w tabeli 7 - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem,
  • w czasie nie mniejszym niż określono w tabeli 8, z zastrzeżeniem pkt 4,
 3. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, egzaminator może zakonczyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny.

§ 29: p.3

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym jest:

 1. panowanie nad pojazdem podczas wykonania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby egzaminowanej nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4,- w przypadku prawa jazdy kategorii B i B1,
 2. pozytywna ocena z wykonania określonych w instrukcji egzaminowania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym w przypadku prawa jazdy pozostałych kategorii i pozwolenia.

§ 29: p.4

Zachowaniem osoby egzaminowanej świadczącym o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:

 1. działanie mogące skutkować stworzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
 2. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 3. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
 4. dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania płynne ruszanie i jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.

 


 

Poniżej zamieszczamy link do portalu publikującego filmy z tras egzaminacyjnych, na których odbywają się egzaminy państwowe na prwo jazdy:

www.egzaminnaprawko.pl